Абитуриенту

"ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ" (МУЗ. УЧИЛИЩЕ)

Програмні вимоги з фаху

Клас скрипки та альта

1. Дві гами в обсязі 3-х октав (мажорна та мінорна) в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8,12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 і 9 звуків легато.

2. Подвійні ноти (терції, секти, октави у межах гами в З октави), основні штрихи (мартле, стакато, спікато, сотійе).

3. Два етюди на різні види техніки.

4. Один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або сонати).

5. Одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа. Репертуар музичної школи 1 -2 класів:

1. Григорян. "Начальная школа игры на скрипке". Москва, "Музика", – 1988г.

2. Пархоменко. "Школа игры на скрипке". Київ, "Музична Україна", – 1987г.

3. Тахтаджиев, "Скрипка". Київ, "Музична Україна", – 1980г.

4. "Пьесы и произведения крупной формы". Москва, – 1986г.

Клас віолончелі

1. Одна мажорна гама в 3 октави в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3, 6, 9 легато та подвійні ноти (терції, секти, октави).

2. Два етюди на різні види техніки.

3. Один твір крупної форми (одну-дві частини концерту або совати).

4. Одну п'єсу віртуозного характеру.

Читання з листа
Репертуар музичної школи 1-2 класів:

1. Р.С.Сапожніков. Школа гри на віолончелі.

2. Ю.О.Полянський. Крок за кроком.

Клас контрабасу

1. Мажорна гама в обсязі 2-х октав, в помірному темпі, організована по 2 та 4 звуки легато, арпеджіо відповідно по З звуки легато.

2. Один етюд (Сімандя, Нанні, Кмет, Шторх). Сборник легких етюдов. Сосі, Раков. Москва, – 1963р..

3. П'єса, або одна-двї частини класичної сонати (Гальяр, Марчело, Аріості).

Читання з листа не передбачається.

Сольфеджіо

1. Написати одноголосний диктант у мажорній або мінорній тональності в обсязі І речення (4 такти) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4, який має яскраву жанрову основу; створити та записати II речення. Інтонаційні труднощі – стрибки, хроматизми; ритмічні – ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 5 раз на протязі 15 хн.; ще 20 хвилин додається на творче завдання.

2. Інтонаційні вправи (спів):

а) гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів); старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різних ступенів;

б) інтервали – великі, малі, чисті, діатонічні тритони з розв'язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

в) інтервали збільшені та зменшені з розв'язанням (характерні – 36.5, зм.4 та зб.4, зм.4) у гармонічному мажорі та мінорі;

г) інтервали – чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали – від звука з розв'язанням;

д) акорди в тональностях мажору та мінору: головні тризвуки та їх обернення; домінантсептакорд (Д7) та його обернення, ввідні септакорди, септакорд II ступеня II7) з розв'язанням (вгору та вниз);

є) акорди від даного звука: мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення; зменшений та збільшений тризвук; Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений) – вгору та вниз.

3. Слуховий аналіз:

а) інтервалів у послідовності (4-5);

б) акорди в послідовності (3-4);

в) ладів у звукоряді або мелодії.

4. Спів по нотах мелодії з диригуванням у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 та 6/8 однотональні з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі, шістнадцяті в різних ритмічних групах.

5. Абітурієнт повинен володіти навичками аналізу мелодії (визначення ладо-тональної основи, видів мелодичного руху, ритмічних особливостей, структури тощо) та нескладних 2-голосних прикладів (спів та гра, аналіз).

Музична грамота

Абітурієнт повинен знати теоретичний матеріал в обсязі та якості, які є необхідними для володіння передусім практичними навичками в побудові, розв'язанні, визначенні, переліку, назв тих чи інших музичних елементів тощо.

Українська мова

Диктант відповідно програми загальноосвітніх навчальних закладів.

 

"ОРКЕСТРОВІ СТРУННІ ІНСТРУМЕНТИ" (ФАКУЛЬТЕТ)

Програмні вимогу з фаху. Виконання сольної програми.

Клас скрипки

1. Триоктавна або чотириоктавна гама будь-якої тональності у помірному русі легато, а також тими чи іншими штрихами за вимогою комісії; арпеджіо; гама подвійними нотами (терції, сексти, октави, децими).

2. Один етюд (Крейцер, Роде, Донт, Гавіньє, Мострас, Грозовький та ін.)

3. Дві частини з Сонат та Партит Й. Баха для скрипки соло.

4. Перша, або друга та третя частини Концерту.

Клас альта

1. Триоктавна або чотириоктавна гама будь-якої тональності у помірному русі легато, а також тими чи іншими штрихами за вимогою комісії; арпеджіо; гама подвійними нотами (терції, сексти, октави).

2. Один етюд (Крейцер, Палашко, Компаньоли та ін.)

3. Дві частини з віолончельних Сюїт Й.Баха в перекладанні для альта, або дві частини з Сюїт М.Регера для альта соло.

4. Перша, або друга та третя частини Концерту.

Клас віолончелі

1. Триоктавна або чотириоктавна гама будь-якої тональності у помірному русі легато, а також тими чи іншими штрихами за вимогою комісії; арпеджіо; гама подвійними нотами (терції, сексти, октави).

2. Один етюд (Грюцмахер, Піатті, Букінік, Доцауер та ін.)

3. Дві частини з Сюїт Й.Баха для віолончелі соло.

4. Перша, або друга та третя частини Концерту.

Клас контрабасу

1. Двооктавна або триоктавна гама у будь-якій тональності та арпеджіо; основні штрихи.

2. Один етюд (Шторх, Симандль, Граб'є, Боттезіні та ін.)

3. Перша, або друга та третя частини Концерту.

4. П'єса малої форми.

Колоквіум

    Вступник повинен відповісти на питання, пов'язані з історією та теорією виконання на інструменті, зокрема, знати про внесок українського музикознавства в галузі теорії, методики, та історії струнно-смичкового виконавства, про розвиток струнно-смичкового виконавства в Україні. Необхідно вміти стисло проаналізувати твори, які було виконано, орієтуватися в особливостях тих чи інших шкіл та напрямків розвитку виконавства на струнно-смичкових інструментах, знати найбільш яскравих їх представників; виявити обізнаність у музичній термінолоії, репертуарі для свого інструменту, у суміжних видах мистецтва тощо, а також вміти прочитати з листа п'єсу або оркестрову (ансамблеву) партію середньої складності.

Сольфеджіо

Письмовий іспит.

Записати двохголосний диктант поліфонічного складу (однорядковий або дворядковий) з розвиненими голосами, з елементами хроматики та модуляційним розвитком (відхилення). Обсяг 8-10 тактів. Кількість програвань – 10-11 разів. Час виконання – 30 хвилин.

Усний іспит.

1.Проспівати:

а) модуляцію у тональність І рівня спорідненості, у вигляді акордової схеми (вільна форма);

б) акорди, інтервали з розв'язанням в тональності й від звуку;

в) гармонічна послідовність з 10-12 акордів в тональності;

г) одноголосний приклад з листа.

Приблизна складність: Островський, Соловйов, Шокін. "Сольфеджио", вип.2,  № 141-210.

2. Визначення на слух:

а) звукоряди ладів;

б) прості інтервали в гармонічному та мелодичному вигляді;

в) акорди в тональності та від звуку в 4-хголосному вигляді в тісному та широкому розташуванні: тризвуки з оберненнями, септакорди II, V, VII ст. з оберненнями, альтеровані S і D, D9, великі мажорний і мінорний септакорди;

г) гармонічна послідовність у формі періоду з відхиленнями і модуляцією в тональність першого ступеню спорідненості; назвати тональний план і акорди (гармонічні засоби згідно з програмою по гармонії музичного училища).

Гармонія

Письмовий іспит.

Гармонізувати мелодію (10-12 тактів) з модуляцією в тональність першого ступеню спорідненості без застосування неакордових звуків. Термін виконання -2 академічних години (90 хвилин).

Усний іспит.

1. Грати на фортепіано в чотирьохголосному викладі:

а) модуляції в тональності першого ступеню спорідненості в формі періоду;

б) тональні й хроматичні секвенції.

2. Проаналізувати з листа структурно завершений уривок великої форми або твір малої форми гомофонно-гармонічного складу.

Наприклад: П.Чайковський "Средь шумного бала", Ф.Шуберт "Експромт" ор.90, Ф.Шопен Ноктюрни, Етюди, Мазурки.
Главная страница

Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов